Digitaalinen

muotoilija

Olen Johanna (s.1980), vastavalmistuva käyttökokemussuunnittelija ja digitaalisten palveluiden muotoilija. Etsin nyt työpaikkaa tai verkostoa, jonka osaavassa porukassa voin syventää taitojani. Onko sinulla pulaa yhteistyökumppanista tai työntekijästä? Suunnitellaanko yhdessä parempia käyttöliittymiä?

#Helsinki #Turku #Tampere

 

—  Johanna Kinnari, Helsinki

YSTÄVÄ DIGITAALISEN

PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE

 #käyttökokemussuunnittelu

#käyttöliittymäsuunnittelu

#palvelumuotoilu

 

Opintosuoritukseni tein Metropolia-ammattikorkeakoulun digitaalisen viestinnän linjalla vuosina 2016-2020. Opintokokonaisuuden laajuus on 240 opintopistettä, ja siitä valmistuvan tutkintonimike on medianomi.

 

Metropolian digitaalisen viestinnän opinnoissa on keskitytty interaktiivisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuottamiseen. Jokaisella opiskelijalla opintokokonaisuus on muotoutunut tarjolla olleiden projektien ja kiinnostusten kohteiden mukaan omanlaiseksi. Oma osaamiseni on kertynyt enimmäkseen käyttökokemussuunnitteluun, tiedon jäsentämiseen sekä hallitsemaan työkaluja, jotka auttavat julkaisemaan suunnitelmallisemmin sosiaalisessa mediassa. Esittelen osaamistani alla ammatillisten osa-alueiden ja tehtyjen projektien kautta.

Ennen opintoja olen toiminut 15 vuotta kuvaviestijänä ja yhdeksän vuotta yrittäjänä. Kokemusta on lisäksi työpajojen suunnittelemisesta ja tuottamisesta niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Ota yhteyttä:

045 8822 822

info@johannakinnari.com

IA

Informaatioarkkitehtuuri

Tiedon visualisointi

Sosiaalinen

media

Käyttäjätutkimus

Suunnittelu

Opinnäytetyö: Mediaseurannassa kauneusbrändien Facebook-julkaisut

SUORITETTUJA OPINTOPROJEKTEJA

Ryhmätyönä tehty laadullinen tutkimus ja konseptisuunnitelma (syksy 2016)

Tutkimme maahanmuuttajaoppilaiden tiedonhakua rajatusta aiheesta laadullisin tutkimusmenetelmin. Metodeina toimivat haastattelut, havainnointi, työpajatyöskentely ja kyselyt. Aineiston käsittelyn ja ideoinnin pohjalta luonnostelimme konseptin puhelinsovelluksesta.

 

Parityönä tehty sosiaalisen median konsepti (kevät 2017)

Toteutimme käyttäjätutkimuksen laadullisin tutkimusmenetelmin. Analysoimme tuloksia ryhmittelyn ja keskustelun avulla. Keskeisimpiä havaintoja hyödynsimme konseptisuunnittelussa.

Palvelumuotoilu, muotoiluajattelu, käyttöliittymäsuunnittelu (syksy 2017)

Puhelinsovelluksen ideointi (design sprint) ja vertailuanalyysin teko yksilötyönä. Ideaa jalostimme ryhmätyönä kahden oppilaan kanssa tehden konseptin ja prototyypin puhelinsovelluksesta. Oma tekemiseni painottui projektissa konseptisuunnitteluun sekä testauksessa käytettävän sisällön tuottamiseen.

Syventymistä soveltavaan laadulliseen tutkimukseen sekä tutustumista käyttöliittymän äänensävyyn, informaatioarkkitehtuuriin ja saavutettavuusvaatimuksiin (kevät 2018)

 

Ryhmätyönä tehtävä käyttäjätutkimus osaksi asiakkaan brändiuudistusta

(syksy 2018)

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu (kesä 2019)

Opinnäytetyö: Mediaseurannassa kauneusbrändien Facebook-julkaisut

(2019)

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, minkälaista markkinointiviestintää kauneusbrändit tekevät Facebookissa. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Metodeina toimi tyypittely ja soveltaen diskurssianalyyttiseen tutkimukseen kuuluva retorinen analyysi.

Työharjoittelu (10/2019–03/2020)

Mukana auttamassa Yrittäjät.fi-palvelun uudistuksen määrittelyssä. Työnkuvana käyttäjätutkimuksen tekoa ja tiedon jäsentämistä.

MUU OSAAMINEN

Valokuvaus

Uusien, opinnoista saatujen taitojen ohella on jotain vanhaakin osaamista: olen ensimmäiseltä ammatiltani kuvaviestijä. Työkokemusta valokuvaamisesta on yhteensä 15 vuotta. Työurani aloitin aikakaus- ja asiakaslehtiä julkaisevan A-lehdet-kustannustalon kuvatoimituksessa vuonna 2005. Opiskelin työn ohella oppisopimuskoulutuksena valokuvaajaksi. Valmistuttuani halusin oppia lisöö, ja lähdin kokeilemaan yrittäjyyttä. Keväällä 2020 toiminimen pyörittämisestä tulee kokemusta yhdeksän vuoden verran. Yrittäjänä olen tehnyt valokuvastoimeksiantoja kuvajournalismin rinnalla myös yrityksille ja muille tahoille. 

Kuvasuunnittelu, valokuvatuotanto kokonaisuutena, asiakaskohtaamiset ja yhteistyö ovat keskeisiä asiakaslähtöiseen valokuvaamiseen liittyviä taitoja. Erilaisten aiheiden kuvaaminen muuntaa työn painopistettä. Henkilökuvauksessa korostuu kuvattavan kuunteleminen ja kuvaustilanteen tekeminen sellaiseksi, että sekä kuvaajalla että kuvattavalla on parhaat mahdollisuudet onnistua.

 

Sisustuskuvauksessa hyvä yhteistyö on tärkeää, kun valokuvaamisella pyritään tuomaan sisustustoimittajan idea ja stailaus parhaalla mahdollisella tavalla esiin, sekä huomioida AD:n asettamat reunaehdot. Yrityksille tehtävissä brändikuvauksissa keskeistä on ymmärtää yrityksen luonne kohderyhmineen ja arvoineen. Yrityksen uniikki luonne tulee ilmetä jo kuvaviestinnässä.

Alla muutama työnäyte. Laajempi portfolioni täällä: www.johannakinnari.com

Yrittäjyys
Yhdeksän vuoden kokemus päätoimisesta yrittäjyydestä. Perusajatus liiketoiminnasta on muodostunut yritysidean, liiketoimintasuunnitelman ja varsinaisen toiminnan kautta. Yritystoiminnan soveltaminen esimerkiksi muuttuneessa myyntiympäristössä on auttanut hahmottamaan yrittäjyyteen liittyvää monialaisuutta ja yritysidean kehitystarvetta.

PROJEKTINHALLINTA

Young Cinema in Zambia -kehitysyhteistyöhanke 2013: hankkeen vastuuhenkilö ja toinen alullepanija. Toimenkuva sisälsi rahoitushakemuksen tekemisen ja raportoinnin, budjetoinnin, kustannusseurannan, aikataulutuksen sekä yleisen projektinhallinnan.

YLE Stradan tekemä juttu vuoden 2013 Young Cinema in Zambia -hankkeesta

 https://areena.yle.fi/1-2337463

 

Yhteystiedot

JOHANNA KINNARI

HELSINKI

info@johannakinnari.com

045 882 2822